تبلیغات
ایستادگی تا آخر خط ... - وظیفه ی علما در برابر تحریفات .